SteFFania

33 teksty – auto­rem jest SteF­Fa­nia.

Pa­pieros juz daw­no wy­palo­ny, al­ko­hol skon­czył się. Po­zos­tała mu tyl­ko sza­ra rzeczy­wis­tość, czte­ry ściany i je­go łzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2011, 12:38

Jej dusza umarła a ser­ce wciąż bi­je dla Niego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2010, 10:14

Śmierć - je­dyna ko­bieta która na pew­no za­puka niep­roszo­na do twoich drzwi... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 listopada 2010, 16:55

Pod­dałam się.. dlaczego?
Bo tak było łatwiej.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 listopada 2010, 08:46

Sie­działa sa­ma na przys­ta­ni..
Śmierć złapała ją za rękę.. za­pytała 'idziesz ze mną'
dziew­czy­na po na­myśle od­po­wie­działa 'jeszcze nie'
Śmierć puściła ją wolno... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 października 2010, 21:48

Nie mu­sisz mówić głos­no 'Kocham Cię'.. wys­tar­czy ze głębo­ko spoj­rzysz mi w oczy i po­wiesz to szeptem.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2010, 22:00

Realia są gor­sze niż myśli w których widzi­my świat przez rózo­we oku­lary ; (... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 października 2010, 14:37

Cza­sami chciałabym aby życie było jak kon­to na nk, żeby można było je ska­sować i założyć od nowa.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2010, 18:09

Usiadła na przys­ta­ni.. była sa­ma ze swoimi myśla­mi.. te­raz w pełni mogła zreali­zować swój plan no­wego życia.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 października 2010, 09:05

Przyszedł czas żebym po­wie­dzieć pas i wziąć no­wa ta­lie kart.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 października 2010, 11:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SteFFania

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność